College Examination

Internal Assessment of 2nd Semester, 2021

Subject

Link

Bengali General

CC – 1B

https://forms.gle/6ByaHJjh15PUPrfp9

L2- 1

https://forms.gle/pBM7YGp8f2KAmeFk9

Chemistry General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/1T-uqzsEnsLd1zMHdX_i_bwibpZDsBe-q/view?usp=sharing

Computer Science General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/1l9DfT_jJrhMHPocn5JPAgaxTWowTlb2W/view?usp=sharing

English General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/1G8cvkp2zEIMrQZXmJkQZ6IccYWjXfYlZ/view?usp=sharing

Education General

CC-2

https://drive.google.com/file/d/1o1Kc7FqhmVBzl9R-TOR924NlrnjOTD9B/view?usp=sharing

Economics

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/17LX3QLM04PmfDC74XCGx02ScMruud3Kg/view?usp=sharing

Geography General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/1U6AXAWPXuKZh0RXjwEWfZ2mUSb3m_3Tm/view?usp=sharing

History General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/1fToEe6os3Gn-MKRGrF7brj-mfbNtaXcR/view?usp=sharing

Mathematics General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/116ALSXF9ZLTH5YdPM0FBw0CqPeYUh26j/view?usp=sharing

Nutrition

General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/13vExFeBNAMalBUPc-CcNzDnZ1036uu4g/view?usp=sharing

Physical Education General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/1jEY_H6oycVrH4w8I5rKaqDsueXh2_1Ri/view?usp=sharing

Philosophy General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/163MOlvQEOENLGNUHFovG5eKnqQvJZx6N/view?usp=sharing

Physics General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/1fxg2G8RwOaThZbAErZfAMaxDpNjnilzV/view?usp=sharing

Political Science General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/13xv1WYBCFXW4tkyH6A9UrySxXI-tJ7yD/view?usp=sharing

Sanskrit General

CC-2/GE-2

https://drive.google.com/file/d/1Xot89sSwlQBw-2P9F-6QSXJ9ncjkD1-4/view?usp=sharing

 

 

Internal Assessment of 4Th Semester, 2021

Subject

Link

Bengali General

CC-1D/GE-4

https://forms.gle/xuMdMvbmFyRu1DL49

SEC-2

https://forms.gle/fjnPeLuu3iaU4MwA6

L2-2

https://forms.gle/yHtdNhtXSvs3ZVG69

Chemistry General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1A67NW2vH1kDZQHa0e6lDxHJbdZvt4RuT/view?usp=sharing

SEC-2

https://drive.google.com/file/d/1doZ6u91M2iWrj6-rxSgUHqM1fAVjULI0/view?usp=sharing

Computer Science General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/19LQWldV8Dvk9vUFAgnGL0_TPdlVyOZoE/view?usp=sharing

English General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1cIqP_WuT3z-o8UMPcwruFrPs--g8K1Ha/view?usp=sharing

Education General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1WDpxqlRGmCvpreNkwnPTnkB23sO5nLr6/view?usp=sharing

SEC-2

https://drive.google.com/file/d/1B0210M__6oe1l-6kh7MWvI3SKutmDbFl/view?usp=sharing

Economics

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1XnN3dMZ2YAUH8hAWQIvKTgPGbKiEw9xE/view?usp=sharing

Geography General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1w0iWWKoMMxBj-EsMbt9OfcGCLuogCNO-/view?usp=sharing

SEC-2

https://drive.google.com/file/d/1czWzaKCiglADgbSVvd7Fjs28rTH5fDFn/view?usp=sharing

History General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1Fe_Xyh2BlvDmY9QuY69XKt1bVkF8P4nC/view?usp=sharing

SEC-2

https://drive.google.com/file/d/1YJNtghF2u0RYHTLhtQvPZ31GbVsmKH0w/view?usp=sharing

Mathematics General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1Vc0mXk5SbCrAOt7v0WoX-JF30iVhYJhm/view?usp=sharing

SEC-2

https://drive.google.com/file/d/1WnzJZ6P6qEj1GJr3ngCsNw7n4EE25jSO/view?usp=sharing

Nutrition General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1ot0Bq-gYIWegXbnH2ZTBhlXqlRoGHCUB/view?usp=sharing

Physical Education General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1Qf1kuz4hvKQ3tNtP79YkvWZcUzz-udQq/view?usp=sharing

Philosophy General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1BBxNMv6rkr8cSPjWwakQxT_sozDTbOgG/view?usp=sharing

SEC-2

https://drive.google.com/file/d/1a63YvDNBX4YSg4N9oZh1KNqRAbKZFD3J/view?usp=sharing

Physics General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1WcAI2k7pdavJWRQF-tnSlJGUKqyHaRH2/view?usp=sharing

Political Science General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/1NEWK9MxJ1Dt59XfFw9-sc-VuMhhXPXLQ/view?usp=sharing

SEC-2

https://drive.google.com/file/d/1bv06_wXpgbqHZpsv0RQtNDnEp-j0k3AT/view?usp=sharing

Sanskrit General

CC-1D/GE-4

https://drive.google.com/file/d/13VU8SXDgVepRsqrcoIAUn5FDFYhhobRH/view?usp=sharing

SEC-2

https://drive.google.com/file/d/1bxUZj9Z_2mJ6vaKNWh2f-pSkgXgu-Zl4/view?usp=sharing

 

 

 

 Internal Assessment of 6TH Semester, 2021

Subject

Link

Bengali General

DSE-2

https://forms.gle/yAwsox4y7crbh2Pt5

SEC-4

https://forms.gle/9j8qhuBNCNjaWug67

Chemistry General

DSE-1B

https://drive.google.com/file/d/124KeVWOoxbr8mFc4NqqCD123urDmJBEh/view?usp=sharing

SEC-4

https://drive.google.com/file/d/1e6yKyhUixjVV_JispEQFu1G91UsSdCe-/view?usp=sharing

Computer Science General

DSE-1B

https://drive.google.com/file/d/1eHoz5Fe3QOvgiQwNnVyPNTrJayT6v7Ak/view?usp=sharing

English General

DSE-2

 https://drive.google.com/file/d/1ANSHUQQTOInZEZPy54O86DT8DC6o4y8x/view?usp=sharing

SEC-4

https://drive.google.com/file/d/1bkPcxB0dCiW8hhkF206CJbO9eMHddm3C/view?usp=sharing

GE-2

https://drive.google.com/file/d/1G4u170Rspcazor4ic3vqjj_0mMqaf7-k/view?usp=sharing 

Education General

DSE-3

https://drive.google.com/file/d/1O32wy0pQV92AiU9Epcv5coz1xX4wYO6j/view?usp=sharing

SEC-4

https://drive.google.com/file/d/1GkqF2bA17ETqBxFt_4dlGQxcR2p1KLmz/view?usp=sharing

GE-2

https://drive.google.com/file/d/1QDdKtB1HAysJZkXEfanM5TiXR2qZkec-/view?usp=sharing

Economics

DSE-2

 

Geography General

DSE-2

https://drive.google.com/file/d/1s23e9cuOFb1RTwphhPzzFM-W-esPgURa/view?usp=sharing

History General

DSE-2A

https://drive.google.com/file/d/1os8ftc1UtVGb62FE-7GyzYfLHN-puyZT/view?usp=sharing

SEC-4

https://drive.google.com/file/d/1mtWSEXdOeOg1Yw6NOnf2T-CN1_jbbQvx/view?usp=sharing

GE-2

https://drive.google.com/file/d/10eFb8rD6Mkp3gnIFxEPfJO6z7rYawXOh/view?usp=sharing

Mathematics General

DSE-1B

https://drive.google.com/file/d/1L5OCS8-sk4q3GmCuU_sXZZV3s_xFhspV/view?usp=sharing

SEC-4

https://drive.google.com/file/d/1DBu9ztv362OJs6aAeLBqup-Wxu3bFqqg/view?usp=sharing

Nutrition General

DSE-2

https://drive.google.com/file/d/12qvIWAG39uiJooo2gP4zT-ojarv6wm8J/view?usp=sharing

Physical Education General

DSE-2

https://drive.google.com/file/d/1bPtf3NRU1bDyKvysouSO9_CB0nrG0OdD/view?usp=sharing

Philosophy General

DSE-1B

https://drive.google.com/file/d/1FIueHQSplmhXXFCOEBCoYbrElSIbomI6/view?usp=sharing

SEC-4

https://drive.google.com/file/d/1UP1iJB9uAOMKxs-Sx-QPrWPAOLYab3_g/view?usp=sharing

GE-2

https://drive.google.com/file/d/1pkNtM4iR0fGcObEYOVMb9NjBti8DoInR/view?usp=sharing

Physics General

DSE-1B

https://drive.google.com/file/d/1W2Z26zc60szZ-3fIFxshyL6DC3xyf4mi/view?usp=sharing

SEC-4

https://drive.google.com/file/d/1z7rZDMZXObqXZBMyoN3hiR5qaBf6L_VT/view?usp=sharing

Political Science General

DSE-1B

https://drive.google.com/file/d/1vURxGBu1IaUxLrSEsgXDMhxyNCbm2ZuR/view?usp=sharing

SEC-4

https://drive.google.com/file/d/1gPnAabwaMdNhPdaOmuXOZLfy2H2svyr-/view?usp=sharing

GE-2

https://drive.google.com/file/d/1cYD4ZYylYQDkhWD5Qgx--FDM9W7p5zY9/view?usp=sharing

Sanskrit General

DSE-2

https://drive.google.com/file/d/1TX6eD5_TfQVEtFFLtrR78lPb_wv2XOxh/view?usp=sharing

SEC-4

https://drive.google.com/file/d/1e152nj2w6Hn0vURdc4WMTlyK0XB0Ud76/view?usp=sharing

GE-2

https://drive.google.com/file/d/1cttsEIJq-cDbBfqi34TK1TIr3ZdZg9J_/view?usp=sharing

 

 

©2019 Sri Ramkrishna Sarada Vidya Mahapitha.
Back to Top