SEM-VI Examination 2022

The University of Burdwan

CBCS 6TH Semester Examination, 2022

For Time and exam duration follow University Programme for BA/BSc Semester VI Honours & General

# 3 hours for 60 marks, 2 hours for 40 marks

## "DEPARTMENT" - Submit answer scripts offline at the Department of that subject within 30 mins of the completion of examination.

### If any issue regading offline/online submission of answer scripts contact concerned department.

SUBJECT

DATE

EMAIL ID FOR SCRIPT SUBMISSION

LINK FOR QUESTION PAPER

Bengali Honours

CC-13

21/06/2022

414bengali.cc13@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1fNXMpJsHsWdYe9ov5EJB1VpvmzTCqf2k/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414bengali.cc14@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1YMVfLy5hylpWgFSeJWx6dkv2gmy2QI_w/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414bengali.dse3@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1WH4zLrDgF-TsFKGy7xiKHctMG3O9m-1A/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414bengali.dse4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1aqnoMkZ24oWgN7rQq9k0_Fvs3_iw8j1c/view?usp=sharing

Bengali General

SEC-4

20/06/2022

DEPARTMENT

 

https://drive.google.com/file/d/1AwTG3hN2qJXe4p0v_XT-w2mnKRnfdhlr/view?usp=sharing

DSE

21/06/2022

DEPARTMENT

 

https://drive.google.com/file/d/1-Np2eezxAwJKQOuPe1nyb61Xnvh10KSb/view?usp=sharing

Chemistry Honours

CC-13

21/06/2022

414chemistry.cc13@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/10-KFQXA_Y1kGau3shwJ0ciLJDwdyEvGc/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414chemistry.cc14@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1s0qRr_Jntge7k3sksInc00GrVNT7vqd0/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414chemistry.dse3@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1P0cDv6zoFfbJVMnuhRB_3Fh8f37KOWrq/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414chemistry.dse4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1cKApsr9IiPp4qEoCB5EJ_7ixqeegeMzp/view?usp=sharing

Chemistry General

SEC-4

20/06/2022

414chemistry.seciv@gmail.com

 

 

DSE

23/06/2022

414chemistry.dse1b@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1OHl4x2jdLVaboHLLPSj7JII0pfa6YRFp/view?usp=sharing

Computer Science Honours

CC-13

21/06/2022

414.cs.cc13@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1Fa162ZUAgLV0MBCnFSz4D5pT1Al2qthS/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414.cs.cc14@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1Z25U3DEAd7oV1-522rPj85AB55bZ5DTs/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414.cs.dse3@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1H05kxVOYnT5OFsG-3FNiFoEHftU6Xnie/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414.cs.dse4@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1453N79RtI6y9j9iwY7fECq3SRPIbS8Nd/view?usp=sharing

Computer

Science General

DSE

25/06/2022

414.cs.dse1b@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1aLrlVQZIvf2lMy8CDyxOzgA5XtXtvkT9/view?usp=sharing

 

Economics General

SEC-4

20/06/2022

econsrsvidyamahapitha@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1JBRvdR3VyP05zjKxb7sOWcSL9wxnxuBJ/view?usp=sharing

DSE

22/06/2022

econsrsvidyamahapitha@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1v8iFqkq3V_ka6WCPD1RxusT2OX40kIVM/view?usp=sharing

English Honours

CC-13

21/06/2022

414english.cc13@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1lU6SfUuFN94pPWGpGUuczJSze0bSKIbF/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414english.cc14@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1DyxFsWJ1vmXq5pXOHtAyBtJ5_r_A3epp/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414english.dse3@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1VSiBJxjYLvhbEQJjHgzv97h4CiTroXB3/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414english.dse4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1sGLParFDobG7Qx7csIDTRyMDCsLkk4hP/view?usp=sharing

English General

SEC-4

20/06/2022

engsrsvidyamahapitha@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1JBLvvteQfZD25nRruePCF6MfcsU9BA_K/view?usp=sharing

DSE

24/06/2022

engsrsvidyamahapitha@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1iFIDsj_UmyiCnZ1aHlZIKW9ECe7RGS5D/view?usp=sharing

 

Education General

GE-2

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1rf8rHHJg2YUBcFIg03sFOE-k0Tl_qUAh/view?usp=sharing

SEC-4

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1hZhpa_cOtVu64HPPjPrAVshXE6GL88f7/view?usp=sharing

DSE

22/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1vVK0T64UP3TA2eqUu5Hw7idT5q5w_KeQ/view?usp=sharing

Geography Honours

CC-13

21/06/2022

414geography.cc13@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1yQksCdpXkF74CY4J2cstQ2wZPi6PuYI6/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414geography.cc14@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/10sxuCgng4FCR6MbMHtNcz9a7ycdABKp3/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414geography.dse3@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1VzJJ2rO26iauJU9A4FvmRNG7XkzEuknt/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414geography.dse4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1BSsCH4-0n0HuKXmZ7rGTMU3MjTH5vcOg/view?usp=sharing

Geography General

GE-2

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1rQNMm7kEep10Cuv1NY_0gem_9S0Sq5Gr/view?usp=sharing

DSE

25/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1pleqAGe_HVbk-z6VNQi-NuMSWVEUSR6q/view?usp=sharing

History Honours

CC-13

21/06/2022

414history.cc13@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1XJWoOOMTDsyT74qrYANsUhWYCDDO2meN/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414history.cc14@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1b4vTbz_sclQxDw291eT-Xj9LMcnm_6Yn/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414history.dse3@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1-zbmTKrO622gqrcyXL_UlCo9m5t-1AFY/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414history.dse4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/18bKqWyLVeTFPtsqUvQYOGoZp84t9lNTk/view?usp=sharing

History General

GE-2

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1ZlYU3TDi9XO5a9B4Y5cOmYPNxf3572LB/view?usp=sharing

SEC-4

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/12ii7XUN29Og1gVZYqgtcVWAgOd_GAL4p/view?usp=sharing

DSE

25/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1vlpjNFP9bX5DuyVwVowe7kTZPCsNDAZD/view?usp=sharing

Mathematics Honours

CC-13

21/06/2022

414mathematics.cc13@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1oLlFur0YBOdBAeJogXVnRCbkNC4s1qCa/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414mathematics.cc14@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1WzQK4tVMEsAeqjBD1dneO4I--MefFxuv/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414mathematics.dse3@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1RIkUEkQ6eYBH6qEAvKcVYk_L7FxllzpE/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

math.srsvidyamahapitha@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1-iBPmhj6_dnUYM9VWfpw1XXVKcZIumh0/view?usp=sharing

Mathematics General

GE-2

20/06/2022

math.srsvidyamahapitha@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1e5zv0Hqr0RWJYR4jbxDTfb8lTYfPq6Bx/view?usp=sharing

SEC-4

20/06/2022

math.srsvidyamahapitha@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1wxdiHKZAPasV0tM9vFr6nWTsWOSsmOsQ/view?usp=sharing

DSE

25/06/2022

414mathematics.dse1b@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1ucrtLAwnFZNO-x40JL_Y16MiubaH1gfc/view?usp=sharing

Nutrition General

SEC-4

20/06/2022

414nutrition.dse1b@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1ls5B4NfnEYag4vu1CzXlvJKsF5ZHekt-/view?usp=sharing

DSE

24/06/2022

414nutrition.dse1b@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/16wAHGNCzAKqcJfhjcq_AN45i5Vn2VhL9/view?usp=sharing

Physical

Education General

GE-2

20/06/2022

DEPARTMENT

 

DSE

22/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1y5OfiZSFjICRSiIXtDZAAUVEN0PDzRR4/view?usp=sharing

Philosophy Honours

CC-13

21/06/2022

414philosophy.cc13@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/16aLmw0s9BOxi3aRE6taUcIW3sZ2YTc5x/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414philosophy.cc14@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1UUA1cKgPheYbTy7DuKa6oDpNRD3u4d6m/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414philosophy.dse3@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1ORzUsR0Rf8Dzy7VFe_WlPDa4GC0NFnKm/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414philosophy.dse4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1aQGxXROALXpWHSFfRvBrmFwiPKinf8mP/view?usp=sharing

Philosophy General

GE-2

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1Pa9GFUBP-TqngVr1Zcq6Vrr7hg9fsr-g/view?usp=sharing

SEC-4

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1QRaN4znW3V0-zhH8o-3GS3DnHcCZ68xu/view?usp=sharing

DSE

24/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1sPAzA2a3MagtUXjwnxGucg2PXNsgeuK7/view?usp=sharing

Physics Honours

CC-13

21/06/2022

414physics.cc13@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1iZg3G2XLjvmLCmS7HgYEONUO8adUtXm1/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414physics.cc14@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1JNyrkHgNhG2emQzD_fHCwNAnkbQEHnf-/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414physics.dse3@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1wuWQa6uvBvtw2v3gxDOMlCXlHZIPU6ei/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414physics.dse4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1-hDyTqudIIcfHmJN-XcY57pz5i2uI3Sl/view?usp=sharing

Physics General

SEC-4

20/06/2022

414physics.sec4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1AiRlxVrR0mnqgzIFUWk2pvQxA422RLlK/view?usp=sharing

DSE

21/06/2022

414physics.dse1b@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1deqhVkGSeSA2xlmWxY4luP7vLuch8H1_/view?usp=sharing

Political Science Honours

CC-13

21/06/2022

414politicalscience.cc13@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1NwU9cSIzDb8OJ-pAEw-MEI-Z4x3e5-M9/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414plsh.cc14@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1qpKvlfpMYHvYUpJCjW7CC4B_oeRuD5Sj/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414politicalscience.dse3@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1-6cwfuuF3PqKSL7VcYhVJbXAZbnCSu_S/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414politicalscience.dse4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1Yn34xoygtyW1p6EP6kQlqWDnuxTEY2zY/view?usp=sharing

Political Science General

GE-2

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1ccyzLyiwhfxNlXAFDjg7h_MZnPYtoMTW/view?usp=sharing

SEC-4

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1Z9zui9R-Knf8IM2DDfnYw2mI5IBUfVQl/view?usp=sharing

DSE

23/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1YmahrExCN0AqEmpDFHbL_HNSNqvgofVW/view?usp=sharing

Sanskrit Honours

CC-13

21/06/2022

414sanskrit.cc13@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/13K_2kUk3v9i-5zTQcQx1blqPqCyQeaNo/view?usp=sharing

CC-14

22/06/2022

414sanskrit.cc14@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1ds8W9ZmII-v8XiM8vRjhBbnfAm1PXMDz/view?usp=sharing

DSE-3

23/06/2022

414sanskrit.dse3@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1WyoiftynUJSFsuRQv5JmBGM_rDif9rS4/view?usp=sharing

DSE-4

24/06/2022

414sanskrit.dse4@gmail.com

 

https://drive.google.com/file/d/1F2KEiJ9Citt9xRMiCqwLEafuAMdZulIQ/view?usp=sharing

Sanskrit General

GE-2

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/18IBJjGCSWqy-JlWor9CcjWvjWC8-po7H/view?usp=sharing

SEC-4

20/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1TUhVZt2DOAbRk_CFPJy7Rdys6lBaCU41/view?usp=sharing

DSE

23/06/2022

DEPARTMENT

https://drive.google.com/file/d/1CUU5mmjY7iCFBSL7qAdKY71ce9_9a9FF/view?usp=sharing

 

 

 

©2019 Sri Ramkrishna Sarada Vidya Mahapitha.
Back to Top